Zeladors

 

 

REQUISITS:

Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què s'apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.

• Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l'edat de la jubilació forçosa.

• No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions.

• No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques.

• Estar en possessió del Certificat Escolar.

• Nivell A de Català.

• No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l'Administració Pública.

TAQUES  A REALITZAR

L’activitat d’un Zelador/a aglutina  un munt  de petites taques  importantíssimes pel correcte funcionament  d’un centre sanitari. Un zelador mou i trasllada els malalts, vigila l’edifici, l’estat de les llums , controla els possibles desperfectes, realitza guàrdies, comunicacions verbals i altres serveis.

 

SOU :  Entre 1.000 / 1.200 €/mensuals  aprox.

 

EXERCICIS:

 

FASE D’OPOSICIÓ

Primer exercici
• Resolució d'un qüestionari tipus test relatiu al contingut del temari.

• El valor màxim d'aquest exercici serà de 30 punts.
• Puntuació mínima de superació: 15 punts sobre 30.

Segon exercici: dues proves
• Coneixements de llengua catalana (per a no exempts)
• Coneixements de llengua castellana (per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola).
• La valoració serà d'apte o no apte.

FASE DE CONCURS En cap cas la puntuació obtinguda en el concurs de mèrits podrà ser aplicada per superar l'oposició.

  Activitats formatives relacionades amb el lloc objecte de convocatòria Fins a un màxim de 10,00 punts

  Experiència professional Fins a un màxim de 18,00 punts

  Coneixements de llengua catalana Fins a un màxim de 2,00 punts

QUALIFICACIÓ FINAL -  DOGC 29/04/2009
La qualificació final serà determinada per la suma de la puntuació obtinguda a l'oposició i al concurs

 

TEMARI   - DOGC  29/04/2009

I. Dret constitucional. Organització política i administrativa de l'Estat.
Tema 1 La Constitució espanyola de 1978: drets i deures fonamentals.
Tema 2 L'organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes: constitució i competències. Estatut d'Autonomia de Catalunya: concepte, contingut. Drets i deures de la ciutadania.
II. L'empresa pública
Tema 3 L'empresa pública Institut Català de la Salut. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l'Institut Català de la Salut. La prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris.
III. Gestió de recursos humans
Tema 4 L'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut. Principis generals i àmbit d'aplicació. Classificació del personal estatutari. Retribucions. Drets i deures.
Tema 5 Adquisició, pèrdua i renúncia a la condició de personal estatutari fix. Provisió, selecció i promoció interna. Mobilitat del personal.
Tema 6 Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari.
Tema 7 II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut. Sistemes d'incentivació i promoció professional: la carrera professional i la retribució variable per compliment d'objectius. Polítiques d'ocupació i mesures de reordenació de la prestació assistencial i millores laborals.
Tema 8 L'estatut bàsic de l'empleat públic. Àmbit d'aplicació. Principis generals. Afectació al règim jurídic del personal estatutari dels serveis de salut.
IV Prevenció de riscos laborals
Tema 9 Conceptes bàsics en prevenció de riscos laborals. Els serveis de prevenció; objectius, finalitats i funcions. Factors de risc específics del lloc de treball. Factors associats a la seguretat: electricitat, incendi i explosió, productes químics, seguretat vial i equips de treball. Factors associats a la higiene: agents biològics, agents físics (radiacions ionitzants, radiacions no ionitzants i soroll), agents químics (desinfectants, residus, làtex). Factors associats a l'ergonomia: postures de treball, manipulació manual de càrregues, mobilització de malats, treballs d'oficina i pantalles de visualització de dades. Factors associats a la psicosociologia.
V. Organització del treball.
Tema 10 Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l'atenció sanitària. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions.
Tema 11 Històries clíniques: concepte i confidencialitat. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Terminologia sanitària bàsica. Principals arrels, prefixos i sufixos que componen els termes mèdics i sanitaris.
Tema 12 Primers auxilis. Actuacions en casos d'emergència: incendis. La mobilització i trasllat de malalts. Infeccions nosocomials: què són. Actuacions preventives bàsiques: rentat de mans, utilització de guants d'un sol ús, mesures d'higiene durant la mobilització i el trasllat de malalts, aïllament (tipus i precaucions universals), manipulació de mostres biològiques, segregació i eliminació de residus.
Tema 13 Introducció a la informàtica. Ofimàtica bàsica. 1. Microsoft Word, nivell bàsic: elements de l'entorn Word, edició bàsica en Word, gestió de fitxers (obrir, guardar i crear nous documents). Plantilles. Formats de caràcter bàsics. Control d'alineació i sagnats. Format de paràgraf, espais i salts de línia. Vistes de pàgina. Opcions de revisió gramatical. Ortografia. Configurar la pàgina. Imprimir documents i configurar impressora. Marges i subratllat. 2. Microsoft Excel, nivell bàsic: l'entorn del programa Excel, cel•les, llibres (crear, guardar i recuperar llibres), rangs, files i columnes, cercar i reemplaçar, format de cel•la, format de pàgina i impressió, fulls i llibres, fórmules i funcions, finestres. 3. Navegació per Internet. Correu electrònic.
Tema 14 Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa- efecte. L'acreditació del Departament de Salut: concepte. La certificació de qualitat: què és la norma ISO.

GARANTIES

  Asistencia  a classes presencials.

• Textos revisats i actualitzats. Llibres  de suport  a criteri del centre i del tutor.

• Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

• Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l'alumne en el temari i els tests psicotècnics.

• Realització de test -proves i preparació de casos pràctics.

• Informació a l'alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol•licituds.

Copyright 2011 Academia Meca Master - Zeladors. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates by hostgator coupon