Auxiliars d’infermeria hospitals ICS

Requisits generals:

 

a)Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un altre estat membre de la Unió Europea.

b) Haver complert 16 anys d’edat i no superar l’edat establerta per a la jubilació for-çosa.

c) Estar en possessió del títol de formació professional de tècnic en cures auxiliars d’infermeria o del títol de formació professional de primer grau branca sanitària..

e) No haver estat separat del servei, mitjançant expedient disciplinari, de cap servei de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la present convocatòria, ni estar inhabilitat amb caràcter ferm per al desenvolupament de funcions públiques.

 

A diferència d’altres convocatòries en les quals es determina el nombre de places però no la seva ubicació, en les convocatòries de l’Institut Català de la Salut, ja s’han fet públiques tant les destinacions concretes com el nombre de places assignades a cadascuna d’elles.

 

Sou aprox: 18.000 €

 

FASE D’OPOSICIÓ

Primer exercici
Consistirà en la resolució d'un test i supòsits pràctics relatius al contingut del temari, en un període de temps que el tribunal fixarà prèviament. La puntuació mínima de superació de l'exercici és de 5 punts en base a 10. Les persones que no superin l'esmentada puntuació restaran excloses de la convocatòria.

Segon exercici. Consta de dues proves.
• Primera prova: És la prova de coneixements de llengua catalana amb dues parts (escrita i oral). Resten exemptes de fer aquesta prova les persones que hagin acreditat documentalment i en el termini de presentació de sol·licituds estar en possessió d'algun dels certificats o situacions previstes a la convocatòria. Així mateix, restaran excloses d’aquesta prova les persones aspirants que hagin obtingut el certificat acreditatiu de coneixements de llengua catalana abans de la realització del segon exercici de l’oposició.
• Segona prova (exclusivament per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola): És la prova de coneixements de llengua castellana.

Tercer exercici de caràcter voluntari i no eliminatori.
Consisteix en una entrevista personal que versarà sobre la trajectòria professional
de les persones aspirants en relació amb el contingut funcional de les places objecte de convocatòria.

VALORACIÓ DELS EXERCICIS
• Primer exercici: el valor d’aquest exercici és el doble del valor del concurs (60 punts).
• Segon exercici: apte o no apte.
• Tercer exercici, entrevista personal. El valor d’aquest exercici és el 10% del valor del primer exercici (6 punts)

 

FASE DE CONCURS
El concurs no tindrà caràcter eliminatori i consistirà en la valoració dels mèrits aportats per les persones que hagin superat l'oposició, d'acord amb el barem de mèrits d’aquesta convocatòria.
Barem de mèrits:
• Formació acadèmica: fins a un màxim de 2,00 punts
• Activitats formatives: fins a un màxim de 14,00 punts.
• Experiència professional: fins a un màxim de 12,00 punts
• Coneixements de llengua catalana superior al de nivell elemental de català (cert. A elemental): 2,00 punts

 

PUNTUACIONS FINALS
El tribunal farà públiques les puntuacions finals de la fase de concurs oposició, amb indicació del número d'ordre de classificació assolit per cada persona aspirant.
En cas d'empat, l'ordre de classificació s'establirà d'acord amb la puntuació obtinguda en l'oposició. Si persisteix l'empat, aquest es resoldrà en favor de la persona de més edat.

 

Temari

Normativa legal administrativa

Tema 1       L’Institut Català de la Salut. Organització i estructura central i territorial.

Tema 2       Estatut marc. Drets i deures.

Tema 3                Funcions i competències del tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari d’auxiliar d’infermeria. Organització i gestió de l’àrea de treball.

Conceptes generals de l’atenció hospitalària

Tema 4                Sistema sanitari. Missió de l’hospital. Tipus d’hospitals. Estructura i funcionament de la unitat d’hospitalització.

Tema 5       Concepte de salut i malaltia. Procés d’emmalaltir.

Tema 6       Higiene hospitalària. Neteja. Desinfecció i esterilització. Tractament de la roba i eliminació de deixalles.

Tema 7                Epidemiologia de les infeccions nosocomials. Cadena epidemiològica. Aïllaments. Precaucions universals.

Tema 8       Higiene laboral. Risc professional.

Tema 9       Aspectes legals i ètics.

Tema 10     La funció de l’auxiliar d’infermeria com a membre de l’equip assistencial de l’àmbit hospitalari. El malalt i les seves necessitats bàsiques

Tema 11     Atenció al malalt en la necessitat d’alimentació. Higiene dels aliments. Tipus de dietes.

Tema 12     Atenció al malalt en la necessitat d’eliminació. Vies d’eliminació.

Tema 13     Atenció al malalt en la necessitat de mobilització. Canvis posturals.

Tema 14     Atenció al malalt en la necessitat d’higiene. Higiene del malalt allitat.

Tema 15     Atenció al malalt en la necessitat de comunicació i aprenentatge. Tipus de comunicació. Principis d’educació sanitària.Problemes de salut específics

Tema 16     Atenció al malalt quirúrgic. Preparació preoperatòria i postoperatòria.

Tema 17     Atenció al malalt amb patologia infecciosa. Tuberculosi. Hepatitis. Sida.

Tema 18     Atenció al malalt amb problemes de salut mental.

Tema 19     Atenció al malalt drogodependent.

Tema 20     Atenció al nadó i lactant.

Tema 21     Atenció al malalt geriàtric.Protocols i procediments

Tema 22     Procediments de rentar-se les mans.

Tema 23     Administració de medicaments per via oral, rectal i tòpica.

Tema 24     Administració d’ènemes.

Tema 25     Manipulació de drenatges i recollida de mostres. Precaucions.

Tema 26     Preparació per a exploracions i proves diagnòstiques.

Tema 27     Aplicació de fred i calor.

Tema 28     Risc i prevenció d’úlceres per decúbit.

Tema 29     Protocol d’acolliment del malalt.

Tema 30     Protocol de trasllat del malalt.

Tema 31     Primers auxilis.

Tema 32     Reanimació cardiopulmonar.

Tema 33     Protocol de malalt moribund. Cures post mortem

 

Informació de l’última convocatòria - DOGC: 27 d'octubre de 2009

Copyright 2011 Academia Meca Master - Auxiliars d’infermeria hospitals ICS. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates by hostgator coupon