Comptabilitat

VOLS DOMINAR TOT EL PROCÉS COMPTABLE? 

Tota l'activitat mercantil d'una empresa queda reflectida en la seva comptabilitat. Per això constitueix un dels pilars bàsics per a la planificació, el funcionament diari i la presa de decisions dins de qualsevol organització.

El curs de formació de COMPTABILITAT FINANCERA  inicial  et guiarà de forma segura per aprendre els coneixements fonamentals i les tècniques comptables necessàries per valorar la realitat econòmica d'una empresa.

A qui va dirigit aquest curs?

          Persones interessades en iniciar-se en la comptabilitat de l'empresa.

Requisits d'accés

          un nivell d'estudis bàsics (EGB, ESO, BATXILLERAT, FP,…)

          una capacitat professional adequada.

 

Hores lectives i durada

          24 hores

          3  mesos

 

Programa i contingut del curs:

1.         Introducció i evolució històrica

1.1.      Introducció

1.2.      Evolució històrica

1.3.      Concepte actual de comptabilitat

 

2.         La comptabilitat financera

2.1.      Definició de comptabilitat financera

2.2.      El Pla General de Comptabilitat

2.3.      Els principis comptables

2.4.      El procés comptable

 

3.         El patrimoni empresarial

3.1.      El patrimoni

3.2.      Els elements patrimonials

3.3.      La classificació del patrimoni

3.4.      L’equilibri patrimonial

3.5.      Els comptes

3.6.      La representació del patrimoni

 

4.         El mètode comptable

4.1.      Concepte

4.2.      Principi de la partida doble

4.3.      Mesura i valoració comptable

4.4.      Representació comptable

4.5.      Obtenció dels estats comptables

 

5.         Els comptes de gestió

5.1.      Els comptes d’ingressos

5.2.      Els comptes de despeses

 

6.         L’impost sobre el valor afegit

6.1.      Introducció

6.2.      El tractament comptable de l’IVA

 

7.         Les existències

7.1.      Introducció

7.2.      Criteris de valoració

7.3.      Tractament comptable de les compres d’existències

7.4.      Tractament comptable de les vendes d’existències

7.5.      Tractament comptable dels transports

7.6.      Els comptes de variació d’existències

 

8.         L’immobilitzat

8.1.      Introducció

8.2.      Funcionament dels comptes d’immobilitzat

8.3.      Criteris de valoració

8.4.      L’amortització

8.5.      Tractament comptable de les baixes d’immobilitzat

 

9.         El Finançament de l’Empresa: propi i aliè

9.1.      Introducció

9.2.      Distribució de Beneficis

9.3.      Creditors i Deutors per operacions comercials

9.4.      Pòlisses de Crèdit

9.5.      Préstecs

9.6.      Leasings

 

10.      El cicle comptable

10.1.   Inventari inicial

10.2.   Balanç de situació inicial

10.3.   Assentament d’obertura

10.4.   Assentaments del llibre diari

10.5.   Traspàs al llibre major

10.6.   Procés de tancament de la comptabilitat

 

Copyright 2011 Academia Meca Master - Comptabilitat. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates by hostgator coupon