Subalterns/agutzils

Tasques a realitzar

Les funcions que corresponen als/a les funcionaris/àries de l'agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d'administració de la Generalitat de Catalunya o l’administració local són les de vigilància dels locals; control de les persones que accedeixen a les oficines públiques, tot informant-les de la situació dels locals; custòdia del material, del mobiliari i de les instal·lacions; utilització de màquines reproductores, fotocopiadores i similars, i, en general, altres tasques de caràcter similar, així com l'atenció de l'alumnat en el cas que es prestin serveis en centres educatius.

 

Requisits :

Edat: 16 anys

Nacionalitat: Espanyola o de la Unió Europea.

Nivell d'estudis: Certificat d’Escolaritat o equivalent

 

IMPORTANT! El procediment de selecció dels/de les aspirants normalment és el de concurs oposició. Calcomprovar i verificar les bases decada convocatòria en el BOP de la província o en el DOGC.

FASE D’OPOSICIÓ:
A) PRIMERA PROVA.
Consta dels quatre exercicis següents:
1) Primer exercici:
De caràcter obligatori i no eliminatori.
Consisteix a respondre un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d'adequació dels/de les aspirants, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l'agrupació professional de funcionaris del cos subaltern
2) Segon exercici:
De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix a respondre un qüestionari contingut del temari de l'escala de l'agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d'administració .

3) Tercer exercici:
De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix a contestar un qüestionari depreguntes alternatives, a fi de valorar la comprensió d'instruccions senzilles i la resolució d'operacions aritmètiques senzilles.
4) Quart exercici:
De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix a resoldre per escrit un supòsit pràctic plantejat pel tribunal sobre les tasques pròpies del cos subaltern d'administració (agrupació de funcionaris).
B) SEGONA PROVA: CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA I CASTELLANA.
Les llistes definitives d'aspirants que han de realitzar els exercicis de coneixements de llengua catalana i, si s'escau, de llengua castellana es faran públiques al mateix temps que les qualificacions de la primera prova.
Descripció de la prova: consta de dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori per als/a les aspirants no exempts/es.


FASE DE CONCURS.
Mèrits que es valoren
a) Serveis prestats:
Es valoren els serveis prestats en qualsevol administració pública fins a la data de publicació de la convocatòria.
b) Altres mèrits: consultar en les bases de cada convocatòria

 

TEMARI subaltern/ agutzil

Temari conjunt Administració Local i Generalitat

1. La Constitució espanyola de 1978: principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. El tribunal constitucional

2.La Unió Europea: nocions generals.

3. L’estatut d’autonomia de Catalunya; estructura, contingut essencial i principis fonamentals. El procediments de reforma. Competències de la Generalitat: exclusives , de desenvolupament legislatiu i executives.
4. Concepte d’Administració pública. Organització de l’Administració pública espanyola: l’Administració central, l’administració autonòmica, l’administració local i l’administració institucional.
5. La Generalitat de Catalunya: antecedents històrics, significat actual i competències. Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes.
L’organització administrativa de la Generalitat: els departaments.

6. L’administracióLocal: regulació i entitats que comprèn .El municipi i els seu elements. Competènciesmunicipals. Òrgans de govern de l’Ajuntament.
7. Els drets del ciutadà front l’administració. Atenció a l’administrat: acollida i informació.

8. La funció pública local. Selecció i provisió de llocs. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari. Drets i deures del personal al servei de l’Administració pública.
9. El personal al servei de l’administració de la Generalitat de Catalunya. La llei de la funció pública de l’administració de la Generalitat de Catalunya: contingut bàsic. Accés a la funció pública: requisits. Les funcions del cos subaltern de l’administració de la Generalitat. El personal al servei de l’Administració Local. Classificació.
10. Drets i deures dels funcionaris de l’Administració Pública. Règim disciplinari. Situacions administratives. Incompatibilitats. Promoció dels funcionaris.
11. L’Administració Pública: concepte i principis . El dret administratiu. L’acte administratiu: concepte. La notificació dels actes. El procediment administratiu: concepte i principis generals.

12. Nocions bàsiques de funcionament d’instal·lacions d’electricitat, gas, aigua, calefacció i aire condicionat.
13. Primers auxilis. Actuacions en casos d’emergència.
14. Les funcions del cos subaltern d’administració de la Generalitat.

 

Tema 1

Aspectes bàsics del marc normatiu i institucional: Principis generals de la Constitució espanyola. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Principis generals de l'Estatut d'autonomia de Catalunya. Competències de la Generalitat de Catalunya. Les institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el president, el Govern. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes, el Consell de Garanties Estatutàries i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Tema 2

L'organització de l'Administració pública: Concepte d'Administració pública. L'organització de l'Administració pública espanyola. L'organització administrativa de la Generalitat. Els departaments de la Generalitat i les seves competències i àrees d'actuació. Estructura organitzativa dels departaments. Organització administrativa del territori a Catalunya.

Tema 3

L'organització del servei públic: Concepte de servei públic. Indicadors de qualitat i la seva relació amb els procediments de treball. Criteris d'organització i de coordinació. Treball en equip en les activitats de suport. Dinàmica de grup de treball. L'orientació a la ciutadania. L'orientació als resultats.

Tema 4

El personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: Continguts bàsics de la normativa que regula la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Estructura. Accés. Formació i promoció. Drets i deures del personal funcionari. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Riscos laborals i riscos específics. Protecció de dades de caràcter personal.

Tema 5

L'actuació de l'Administració: Funció, conceptes bàsics i característiques del procediment administratiu. La funció econòmica de la Generalitat de Catalunya: aspectes bàsics de l'activitat econòmica i de l'ús de recursos.

Tema 6

Atenció a la ciutadania: Els drets de la ciutadania davant l'Administració. Acollida i informació. La comunicació efectiva de recepció i transmissió d'informació. Els fluxos de comunicació. La recepció (front office) i la imatge corporativa. Identificar, orientar, adreçar o acompanyar. Protocols d'actuació i normes de seguretat. Nocions bàsiques de protocol.

Tema 7

Processos de comunicació interpersonal: L'escolta efectiva. El contingut del missatge en la comunicació interpersonal. Dificultats, barreres i solucions. La comunicació telefònica. La comunicació telemàtica. Elaboració de documents escrits breus: avisos i rètols.

Tema 8

Tractament i gestió de la documentació: Normativa bàsica sobre la documentació administrativa. Documents administratius i tipologia. El registre d'entrada i de sortida de documents: funcions i organització. L'arxiu. Tramitació de correspondència i paqueteria interna i externa. Servei de correus i missatgeria externa.

Tema 9

Ús i cura de les instal·lacions públiques: La custòdia i vigilància de les instal·lacions. Els protocols d'actuació segons normatives de seguretat i salut laboral. Plans d'emergència d'edificis i instal·lacions. El suport en l'habilitació i en la preparació de sales i instal·lacions per a diferents usos i esdeveniments. Especificitats dels centres docents.

Tema 10

Ús, cura i control de material i maquinària: Registre i control bàsic de material i equips d'oficina. Material fungible i no fungible. Gestió bàsica d'inventaris. Tipologia, classificació i control d'estocs. Els equips de reproducció, informàtics i d'enquadernació. Mètodes de reproducció: reprografia, multicopista i digitalització. Criteris de seguretat. Criteris de sostenibilitat.

 

Copyright 2011 Academia Meca Master - Cos subalterns. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates by hostgator coupon