Cos d'auxiliar administratiu/va

REQUISITS DE L'ALUMNE
• Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què s'apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.
• Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l'edat de la jubilació forçosa.
• No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions.
• No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques.
• Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, ESO, FP 1 o equivalent.
• No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l'Administració Pública.
 

TASQUES A REALITZAR:

•    Les genèriques d’auxiliar, sempre referides a Ajuntaments i Consell Comarcals.

SOU APROXIMAT:

•    Entre 1.100 / 1200 €/ mensuals   -   mínim 14 pagues

EXERCICIS: S’ha de consultar les bases de les diferents convocatòries .

La fase d’oposició seria normalment,
•    1er exercici : preguntes tipus test , segons el temari de la convocatòria
•    2on exercici: valoració  dels coneixements orals i escrits de la llengua catalana ( queden exempts de fer aquesta prova els aspirants  que aportin certificat de nivell C   o títols equivalents)
•    3er exercici: realització d’un o més  casos  pràctics plantejats pel Tribunal.
•    4rt  exercici: prova pràctica d’informàtica. Es valorarà la rapidesa, la precisió i la presentació.

TEMARI DEL CURS

 
 PART I .- ORGANITZACIÓ EUROPEA
 ESTATAL I AUTONÒMICA
1.    La Constitució Espanyola de 1978.Estructura i contingut. Principis generals.La reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional
2.    Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties i suspensió dels drets i llibertats fonamentals. El Defensor del Poble
3.    La corona. El poder legislatiu. El poder executiu. El poder judicial.
4.     Organització territorial de l’Estat. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya.Òrgans de la Generalitat de Catalunya. Altres institucions i organismes. Competències de la Generalitat. Finances i economia.
5.     Principis d’actuació en l’Administració Pública. Sotmetiment de l’Administració a la Llei i al Dret. Fonts del dret administratiu.
6.    La Unió Europea: origen i evolució. Les institucions comunitàries. Les fonts del dret comunitari

PART II.- DRET ADMINISTRATIU
7.     L’administrat: concepte i classes.Capacitat i les seves causes modificatives. Col·laboració i participació dels ciutadans en les funcions administratives.
8.     Els actes administratius: concepte, elements i classes. Terminis. Requisits. Validesa. Eficàcia. Notificació i publicació.
    La nul·litat i l’anul·labilitat. Les disposicions de caràcter general.
9.    Revisió dels actes administratius. Revisió d’ofici. Els recursos administratius. Els recurs contenciós-administratiu.
10.     Els procediment administratiu. Els interessats. Fases del procediment administratiu comú: iniciació, ordenació, instrucció, finalització i execució.
11.    La responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques. Característiques. Normativa aplicable a la institució de la responsabilitat.     Requisits per al naixement de la responsabilitat. Danys indemnitzables.L’acció i el procediment administratiu en matèria de responsabilitat. La responsabilitat patrimonial de les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques.
    

PART III.- DRET LOCAL
12.    El règim local espanyol: principis constitucionals. Regulació jurídica. La província en el règim local. Organització provincial. Competències.
13.     El municipi: concepte i elements. El terme municipal. La població i l’empadronament.
14.    Organització municipal: òrgans de l’Ajuntament. Les competències municipals.
15    Funcionament dels òrgans col·legiats locals: convocatòria i ordre del dia. Actes i certificacions d’acords.
16.    Altres entitats locals. Les comarques, les àrees metropolitanes i les mancomunitats de municipis.
    Les entitats locals menors. Règims municipals especials.
17.    El procés d’establiment de la divisió comarcal a partir de la Llei 6/1987 i la creació de les comarques.
     Competències de la comarca: competències pròpies, competències delegades, competències municipals.
     L’Organització comarcal: funcions dels diferents òrgans. El programa d’actuació comarcal. La iniciativa legislativa.
18.     Ordenances i Reglaments de les entitats locals. Classes.Procediment d’elaboració i aprovació. Els bans.
19.     El procediment administratiu local. El registre d’entrada i sortida de documents. Requisits de la presentació de documents. Comunicacions i notificacions.
20.    La funció pública local a Catalunya. Organització.
21.     Drets i deures dels funcionaris locals. Sistema retributiu. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Seguretat socials dels funcionaris de l’Administració Local.
22.    Les hisendes locals. Classificació dels ingressos. Ordenances fiscals. Estudi especial dels ingressos tributaris: impostos, taxes i contribucions especials. Els preus públics .El procés de recaptació tributària.
23.    Els pressupostos de les entitats locals. Principis, integració i documents de què consten. Procés d’aprovació del pressupost local. Principis generals d’execució del pressupost. Modificacions pressupostàries. Liquidació del pressupost. La comptabilitat local.
24.     La potestat sancionadora en l’àmbit de l’Administració local. La regulació del procediment sancionador. Normativa aplicable. Principis de la potestat sancionadora. Principis del procediment sancionador.
25.     Contractes administratius en l’esfera local. La selecció del contractista. Les garanties i responsabilitat en la contractació.
    Execució, modificació i suspensió. La revisió de preus. Invalidesa dels contractes. Extinció dels contractes.
26.    Els béns de les entitats locals. El domini públic. El patrimoni dels ens locals
27.    Formes d’activitat administrativa: activitat de policia, activitat de foment i activitat de servei públic.
Intervenció administrativa en l’activitat privada. Procediment de  concessió de llicències.
28.     Els serveis públics locals: concepte de servei públic. L’establiment dels serveis públics locals. La prestació dels serveis    públics
29.    L’activitat  subvencional. Concepte. Subvencions. Ajuts. Tranferències. Principis generals. Elements objectius i subjectius. El procediment. Concessió. Les bases reguladores i la convocatòria. La justificació.
30.     L’ urbanisme: concepte, origen i règim jurídic. Règim jurídic del sòl i les seves classes. Drets i deures de les persones propietàries. Règim d’ús provisional.
31.     La competència municipal en matèria urbanística. El planejament municipal. El pla general d’ordenació urbana. Procediment d’elaboració i aprovació.
32.    Llicències  urbanístiques. Actes subjectes  i no subjectes a llicència urbanística.
33.     Protecció de la legalitat urbanística. Obres sense llicència o contràries a llicència. Infraccions i sancions. Declaració de ruïna i ordres d’execució.
34.    L'atenció al públic. Habilitats comunicatives. El llenguatge administratiu. Documentació administrativa. Concepte i contingut dels documents pròpies de l'administració.

 
GARANTIES
•    Asistencia  a classes presencials de temari
•    Realització d’una classe de tècniques d’estudi específica per a opositors
•    Textos revisats i actualitzats. Llibres  de suport  a   criteri del centre i del tutor.
•    Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.
•    Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l'alumne en el temari i els tests psicotècnics.
•    Realització de test -proves i preparació de casos pràctics.
•    Informació a l'alumne de les convocatòries.
•    Orientació en la tramitació de sol•licituds.

Copyright 2011 Academia Meca Master - Cos d'auxiliar administratiu/va. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates by hostgator coupon