Tècnics Especialistes de Serveis Penitenciaris

REQUISITS GENERALS
- Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea.
- Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
- Estar en possessió del títol de batxillerat, de formació professional de segon grau, de tècnic superior (LOGSE), o qualsevol equivalent o superior a aquests (a aquests efectes, es considera equivalent l’accés a la universitat per a majors de 25 anys).
- Tenir la capacitat física i psíquica necessàries.
- No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
- Els aspirants hauran de tenir els coneixements de llengua catalana de nivell intermedi de català (certificat B).
- Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir coneixements de llengua castellana.
Específics per al torn de promoció interna 
- Complir els requisits generals
- Ser funcionaris de la Generalitat de Catalunya del cos d'auxiliars tècnics de la Generalitat de Catalunya –grup serveis penitenciaris– amb una antiguitat de dos anys com a mínim; o bé, si no s'acompleixen els requisits generals, tenir una antiguitat superior a deu anys en el cos, o els que tinguin una antiguitat inferior a deu anys, i fins a 5 en el cos esmentat, i hagin superat el curs selectiu de formació convocat a aquest efecte.
- Trobar-se en la situació administrativa de servei actiu, serveis especials, serveis en altres administracions o en qualsevol altra situació que comporti reserva de lloc o de destinació.
Els requisits generals i específics indicats anteriorment s'han de complir el darrer dia de termini de presentació de sol·licituds, i s'han de continuar complint fins a la data de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

TASQUES  A REALITZAR

Les funcions del tècnic de serveis penitenciaris de la Generalitat de Catalunya, es poden resumir en: Vetllar per l'adequada aplicació de les mesures de retenció i custòdia de les persones que compleixen mesures penals de privació de llibertat. Contribuir a la prestació d'assistència per al cobriment de les seves necessitats. Participar activament en el seu procés de reeducació i reinserció social.

Capacitats i aptituds del tècnic d'especialistes de serveis penitenciaris

Al marge dels requisits específics, la funció del tècnic d'especialistes de serveis penitenciaris porta una sèrie d'aptituds i capacitats associades:
- Enfocament ètic i responsable en les actuacions   - Capacitat per fer una anàlisi immediata de qualsevol situació
- Capacitat comunicativa  - Habilitats negociadores i d'intermediació - Iniciativa d'actuacióContribueix amb la teva aportació a treballar per la reinserció i la cohesió social i formaras part d'una institució pública amb una doble funció social. D'una banda, la reeducació i reinserció de les persones privades de llibertat. I, de l'altra, contribuir a la construcció d'una societat més justa, solidària i segura. Tindràs, doncs, l'oportunitat de ser professional d'un servei públic que vetlla per la cohesió social, l'estat del benestar i la seguretat.

Condicions laborals: Treballant de tècnic d'especialistes de serveis penitenciaris aconseguiràs:
- una feina estable
- bona retribució econòmica (2396,31 euros bruts mensuals per al personal del cos tècnic d'especialistes àmbit d'interior i 1926.52 euros bruts mensuals per al personal de l'àmbit d'administració/oficines)
- una formació remunerada (adquiriràs la condició de funcionari en pràctiques amb una retribució de 718.14 euros bruts mensuals)
- jornada setmanal de 37’5 hores, amb horaris que permeten conciliar la vida laboral i la familiar
- òptimes condicions de seguretat
- grans possibilitats de promoció professional, atès els plans expansius dels serveis penitenciaris de Catalunya per al període 2007-2010 en què s’obriran 8 noves presons.

Proves :

FASE D’OPOSICIÓ / FASE DE CONCURS/ CURS SELECTIU

Primera prova Consta de tres exercicis de caràcter obligatori i eliminatori:
Primer exercici  Part general del temari
Qüestionari de 100 preguntes tancades, amb quatre opcions de resposta, relacionades amb la Funció Pública (amb preguntes sobre la Constitució espanyola, l'Estatut d'autonomia, la funció pública...).
programa publicat mitjançant la Resolució de la directora general de la Funció Pública de 19 de juny de 2007. (DOGC núm. 4913, de 27.6.2007.)
Segon exercici  Part específica del temari
Qüestionari de 100  preguntes tancades, amb quatre opcions de resposta, relacionat amb els temaris de les proves selectives dels cossos d'auxiliars tècnics i tècnics especialistes de la Generalitat de Catalunya (amb preguntes sobre el dret penal, el dret penitenciari, l'organització i el funcionament d'un centre penitenciari, i qüestions concretes relacionades amb la sociologia, la psicologia, la criminologia i la política criminal i la població reclusa -dades estadístiques
-…).

Tercer  exercici :Prova psicotècnica per avaluar la competència psicosocial dels aspirants.

Segona prova: Consta de dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori:: Prova física que consisteix en la realització de quatre exercicis físics.
- Flexió de braços - Tracció general - Circuit d’agilitat- Cursa de llançadora (course navette).
Tercera prova Consta de dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori:
Primer exercici  De caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola: per tal d'acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 2.1.6, els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de realitzar un exercici, que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal i, si s'escau, amb els assessors especialistes que aquest designi. Aquest exercici serà avaluat pel tribunal.
Restaran exempts de realitzar aquest exercici els aspirants que acreditin documentalment davant el tribunal els coneixements de llengua castellana, d'acord amb el que estableix la base 5.5 de la convocatòria.
Segon exercici  Prova de llengua catalana (Es requereix el nivell B de català que es pot obtenir superant aquesta prova o aportant el certificat que acredita la possessió d'aquest nivell)
Primera part. Prova escrita per avaluar els coneixements pràctics de llengua catalana.  Segona part. Avaluació de l'expressió oral en llengua catalana.

FASE CONCURS: Es valoren  els serveis prestats  en qualsevol administración pública
CURS SELECTIU

A) PART TEORICA PRÀCTICA  :Abans de començar a treballar en un centre penitenciari, intervindràs en un procés de formació selectiu, d'una durada aproximada de 17 SETMANES  mesos, percebent la retribució de funcionari de la Generalitat en pràctiques.  Aquest procés té dues fases:
- Fase teòrica i pràctica per a l’adquisició de coneixements sobre les funcions bàsiques de la professió de tècnic especialista al final de la qual es fa un examen selectiu. 9 SETMANES
B
) PRÀCTIQUES  A CENTRES PENITENCIARIS- Fase pràctica: un cop superada la primera fase, l’aspirant farà una estada en pràctiques en un centre penitenciari, per conèixer en persona totes les destinacions i tasques que pot desenvolupar (oficines, unitats especials, mòduls residencials, menjador…), que també és selectiva i serà avaluada per un tutor. 8 SETMANES

 Formació continua :Un cop ja ets funcionari dels serveis penitenciaris de la Generalitat, tindràs dret a un procés formatiu continu a càrrec de l’Administració, a través d’un programa de 40 hores anuals, dins l’horari laboral, que duu a terme el Centre d’Estudis Jurídics I Formació Especialitzada (CEJFE), que depèn del Departament de Justícia de la Generalitat.

 

TEMARI :

 

PART GENERAL
RESOLUCIÓ GAP/1906/2007, de 19 de juny, per la qual s'aprova i es fa pública la part general del temari de les proves selectives per a l'accés al cos tècnic d'especialistes i al cos auxiliar tècnic de la Generalitat.Temari. Part general. (DOGC 27/06/07)

I. Dret constitucional. Organització política i administrativa
Tema 1 La Constitució espanyola: principis. Drets fonamentals i llibertats públiques. El Tribunal Constitucional. Les institucions comunitàries . Les llibertats bàsiques comunitàries. Organització judicial a l'Estat i a Catalunya. Consell General del Poder Judicial. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El Fiscal Superior de Catalunya. El Consell de Justícia de Catalunya.
Tema 2 Les Corts Generals: el Congrés i el Senat. El Govern. El Defensor del Poble.
Tema 3 Principis de l'organització administrativa espanyola. Administració de l'Estat: central i perifèrica. Administració autonòmica: distribució de competències i finançament. Comunitats autònomes amb dues llengües oficials. Administració local: municipi, província, comarca, vegueria i altres ens locals supramunicipals. Administració institucional.
Tema 4 L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: concepte i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia.
Tema 5 Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Tema 6 L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Òrgans: centrals, territorials, consultius, actius i col•legiats.
II. L'Administració pública. El dret administratiu
Tema 7 L'administració pública: concepte i principis. Fonts i jerarquia. El ciutadà com a titular de drets davant l'Administració. Drets lingüístics. L'acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l'acte administratiu: notificació i publicació. Silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul•lables. El procediment administratiu. Fases. Terminis.
Tema 8 La revisió dels actes administratius. Revisió d'ofici. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu: concepte. La responsabilitat de les administracions públiques.
Tema 9 La contractació administrativa: concepte i principis bàsics. El procediment de contractació administrativa: l'expedient de contractació. El contracte menor. El plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques. L'adjudicació i la formalització. Contractes que realitzen les administracions públiques: els contractes administratius i els contractes privats.
Tema 10 Les administracions públiques i la societat de la informació. Automatització de les oficines: sistemes més utilitzats. L'administració electrònica a Catalunya. Protecció de dades de caràcter personal.
III Gestió de recursos humans.
Tema 11 El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El conveni col•lectiu únic del personal laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
Tema 12 La selecció de personal funcionari i laboral: sistemes de selecció. L'oferta d'ocupació pública. La provisió de llocs de treball. La promoció professional.
Tema 13 Drets i deures del personal al servei de l'Administració de la Generalitat. Codi de conducta. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari. Els sistemes de retribució dels empleats públics. La prevenció de riscos laborals a les administracions públiques. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels empleats públics. Mesures d'igualtat d'oportunitat per raó de gènere. Mesures de conciliació de la vida laboral i familiar. Plans d'igualtat.
IV Gestió econòmicofinancera
Tema 14 El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost.
Tema 15 El pressupost per programes: concepte i característiques. L'estructura dels programes pressupostaris: diagnòstic de la situació, missió, objectius i indicadors. El pressupost orientat a resultats.

 

PART ESPECÍFICA
Dret penal

Tema 1 El dret penal. Aspectes generals 1. El Dret penal: concepte, continguts i fonts. 2. El Codi Penal: principis generals, estructura i contingut. 3. Els principis limitadors del poder punitiu de l’estat: especial referència als principis de legalitat, de culpabilitat i d’intervenció mínima.
Tema 2 El delicte1. La infracció penal: concepte i classes. Delicte i faltes; delictes dolosos i delictesimprudents; delictes actius i delictes omissius. 2. Els graus d’execució. L’autoria ila participació.3. Els eximents de la responsabilitat penal.
Tema 3 Les penes1. Les penes al Codi Penal: concepte, classes, durada i efectes, en especial, lespenes privatives de llibertat. 2. Alternatives a la presó: suspensió i substitució de lespenes privatives de llibertat; els treballs en beneici de la comunitat. 3. Les mesuresde seguretat: concepte i classes. 4. L’extinció de la responsabilitat penal.
Tema 4 Els principals delictes1. L’homicidi i les seves formes. 2. Les lesions. 3. Delictes vinculats a la violènciade gènere i domèstica. 4. Delictes contra el patrimoni: el furt i els robatoris. 5.Delictes contra la salut pública: el tràic de drogues.
Tema 5 Delictes contra l’Administració Pública1. La prevaricació administrativa. 2. El suborn. 3. La malversació. 4. La desobediència.5. Altres delictes contra l’administració pública: l’omissió del deure deperseguir delictes; inidelitat en la custòdia de documents i revelació de secrets;abusos en l’exercici de la funció pública: la sol•licitació sexual.
Tema 6 Delictes contra l’Administració de justícia i contra les garanties constitucionals1. El trencament de condemna. 2. Altres delictes contra l’administració deJustícia: el fals testimoni, l’obstrucció a la justícia (incompareixença injustiicadai coaccions i represàlies a persones que intervenen en els processos), l’omissió deldeure d’impedir delictes o de promoure’n la persecució i l’encobriment. 3. Delictescomesos pels funcionaris públics contra les garanties constitucionals, en especial, els comesos en l’àmbit penitenciari.Tema 7 Delictes contra l’ordre públic i altres delictes comesos en l’activitat penitenciària1. L’atemptat. 2. Els delictes de resistència i de desobediència; la falta de desobedièncialleu i manca de respecte i de consideració deguda. 3. Tortures i altresdelictes contra la integritat moral. 4. Falsedats documentals comeses per un funcionaripúblic.
Tema 8: Dret processal penal: aspectes generals1. La jurisdicció penal; els jutjats i els tribunals penals. 2. El procés penal: concepte,
objecte i tipus. 3. Les parts en el procés penal; els actes processals. 4. El procés penal coma garantia, especial referència al dret de defensa i a la presumpció d’innocència.
Tema 9: Els procediments penals1. El procediment penal i les seves fases. 2. Els diferents procediments penals:procediment ordinari, el procediment del tribunal jurat, el procediment abreujat, eljudici de faltes i el procediment per l’enjudiciament ràpid. 3. Els recursos: concepte,classes i efectes, en especial, el recurs d’apel•lació i de cassació.

Tema 10: Les mesures cautelars penals1. Les mesures cautelars en el procés penal: concepte. 2. La detenció i el procediment
d’habeas corpus. 3. La presó provisional. 3. La llibertat provisional.

Dret penitenciari
Tema 11: Origen i inalitat de la pena de presó1. Principals perspectives teòriques sobre el concepte i les inalitats de les penes:retribució, prevenció general i prevenció especial. 2. Especial referència a la pena depresó i els sistemes penitenciaris: origen i desenvolupament històric. 3. El sistemapenitenciari recollit a la Llei orgànica general penitenciària. 4. Principis fonamentals
de l’execució penitenciària ixats a l’art.25.2 de la constitució: la resocialització.
Tema 12: El dret penitenciari1. Concepte, continguts i fonts. 2. La normativa penitenciària vigent: fonts estatalsi catalanes. 3. Breu referència a l’evolució històrica recent. Darreres tendències legislatives: crisi de l’ideal resocialitzador; compliment íntegre i efectiu de les penes.4. La regulació supranacional en matèria penitenciària: la tasca de les nacionsUnides (regles mínimes per al tractament de reclusos) i del Consell d’Europa (reglespenitenciàries europees)
Tema 13 L’activitat penitenciària en el marc autonòmic1. Competències estatals i de les comunitats autònomes en matèria penitenciària.2. Competències de la Generalitat de Catalunya en matèria penitenciària: la regulacióa l’estatut de Catalunya de 2006. 3. Estructura orgànica de l’administració penitenciàriaa Catalunya: la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i JustíciA Juvenil.
Tema 14 La relació jurídica penitenciària1. La relació jurídica penitenciària: naturalesa i fonaments. 2. Drets dels interns(classes i límits), sistema de protecció i règim de garanties. 3. Deures dels interns.
Tema 15 El règim penitenciari: organització general1. Concepte i principis inspiradors. 2. Ingressos i llibertats. Conduccions itrasllats. 3. Informació, queixes i recursos dels interns. 4. Participació dels internsen les activitats dels establiments. 5. La participació de les organitzacions no governamentals.
Tema 16 El règim penitenciari: mesures de seguretat i vigilància 1. La seguretat exterior. Competències i inalitats. 2. La seguretat interior: principisgenerals, mesures preventives i mesures de control. 3. Els mitjans coercitius i la seva aplicació.
Tema 17 El règim dels establiments penitenciaris1. Classiicació dels diferents tipus d’establiment i les seves característiques al Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya.2. El règim ordinari: principis generals i característiques. 3. El règim tancat: criteris d’aplicació i característiques. 4. El règim obert: criteris d’aplicació, objectius, característiques i modalitats. 5. El règim de preventius.
Tema 18 El tractament penitenciari (I) 1. Concepte, inalitat i principis. 2. La voluntarietat de la participació de l’intern.3. La classiicació en graus de tractament. 4. El denominat” període de seguretat”.5. Efectes de la classiicació.
Tema 19 El tractament penitenciari (II) 1. Els programes de tractament: mètodes, activitats i elements del tractament.2. Les activitats de formació, cultura i esport. 3. El treball penitenciari: principalstrets característics. 4. Especiicitats relatives al treball penitenciari, a la formació ocupacional i a la reinserció sociolaboral al Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya. 5. El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE).
Tema 20 Sortides i relacions amb l’exterior1. Els permisos de sortida, classes, durada i requisits. Procediment de concessió.2. Sortides programades. 3. Comunicacions i visites.
Tema 21 La posada en llibertat dels reclusos1. La llibertat condicional. Requisits, tramitació i revocació. 2. Els beneicis penitenciaris i les seves classes. 3. La llibertat deinitiva i l’assistència postpenitenciària.
Tema 22 Formes especials d’execució 1. Formes especials d’execució de la pena de presó: diferents tipus d’internament. 2. L’execució de la pena de localització permanent.
Tema 23. Les prestacions de l’Administració penitenciària al Reglament Penitenciari i al Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya 1. L’assistència sanitària. 2. La higiene i l’alimentació. 3. L’educació als centres penitenciaris. 4. Els serveis socials en l’àmbit d’execució penal. 4. L’assistènciareligiosa.
Tema 24. El règim disciplinari 1. Fonament, àmbit d’aplicació i principis de la potestat disciplinària. 2. Classiicacióde les faltes i determinació de les sancions. Prescripció i cancel•lació. 3. Procediment sancionador. 4. Execució i compliment de les sancions. 5. Les recompenses.
Tema 25 El control de l’activitat penitenciària: el Jutge de Vigilància Penitenciària 1. Principals funcions i atribucions segons la Llei orgànica general penitenciària i el Codi Penal. 2. Els recursos contra les seves resolucions
Tema 26 L’organització dels centres penitenciaris al Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya (I) 1. Estructura. 2. Òrgans col•legiats dels centres penitenciaris: composició, funcions i normes de funcionament. 3. Òrgans unipersonals superiors dels centrespenitenciaris. Funcions.
Tema 27 L’organització dels centres penitenciaris al Reglament d’organització i funcionamentdels serveis d’execució penal a Catalunya (II)1. El personal al servei de l’administració penitenciària al Reglament d’organitzaciói funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya: disposicions comunesen matèria de personal. Especiicitats del personal dels centres penitenciaris. 2.Especial referència a les funcions assignades al cos tècnic d’especialistes, grup serveis penitenciaris.
Tema 28
1. L’unitat de gestió penitenciaria: funcions. 2. L’expedient personal  de l’intern: estructura i documentació que l’integren. La protecció de dades de caràcter personal dels  fitxers penitenciaris. 3. Gestió dels processos admiministratius relacionats amb la documentació processal, penal i  penitenciaria de l’intern. 4. La unitat de gestió de recursos humans.

Tema 29El règim administratiu dels establiments penitenciaris al Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya (II)
1. L’Àmbit de règim interior. Cap de serveis, Cap d’unitat i Cap d’àrea funcional: funcions de cadascun d’ells. 2. El funcionament administratiu de l’àmbit de règim interior. redacció d’informes de fet, de recomptes i d’altres. Tràmits relatius a les unitats de servei: ingressos, sortides, comunicacions i visites, recepció i sortida de paquets i encàrrecs. Obtenció i classiicació dels dactilogrames.
Tema 30 El règim econòmic dels establiments penitenciaris al Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya.
1. Principis generals, règim patrimonial, la gestió dels economats, cafeteria i cuina. 2. La gestió econòmica administrativa de les despeses d’alimentació i del vestuari
, equip i estris dels/de les interns/es. 3. La custòdia dels objectes de valor i el peculi dels/de les interns/es.

Criminología
Tema 31  1. El model de la seguretat ciutadana i les seves repercussions en els sistemes penitenciaris.2. Les teories abolicionistes i el dret penal mínim. 3. El model de justícia restauradora.4. El model de justícia juvenil. 5.Noves formes de delinqüència. 6. La delinqüència organitzada. 7. La delinqüència econòmica o de coll blanc. 8. La delinqüència  terrorista.
Tema 32  1. El procés i els mecanismes de socialització. 2. Els agents de socialització. 3. Adaptació i desviació social. 4. El comportament antisocial i la carrera delictiva. 5. Marginació, conlicte i criminalitat. 6. Dades i característiques de la població penitenciaria a Catalunya. Els joves, els estrangers i les dones.

Psicología
Tema 33 Teories explicatives de la conducta delictiva 1. Biològiques. 2. Psicològiques. Especial referència al model d’aprenentatge
social. 3. Sociològiques. 4. Teories integradores.
Tema 34 Programes d’intervenció a la presó1. Tractament de les conductes addictives. 2. Tractament amb delinqüents sexuals.
3. Tractament amb delinqüents violents. 4. Tractament dels delictes de violènciadomestica. 5. Els programes motivacionals. 6. Els efectes de la intervenció sobrela reincidència.

 

GARANTIES

  • Assistència a classes presencials.
  • Una classe de tècniques d’estudi dirigida a alumnes opositors.
  • Textos revisats i atualitzats.Llibres de suport a criteri del centre i del tutor.
  • Actualització davant qualsevol canvi que  hi  pugui haver durant el període de formació.
  • Atenció pesonallitzada, es farà un seguiment continuat del progrés de l’alumne.
  • Realització de test-proves i preparació de casos pràctics.
  • Informació a l’alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol:licituds.

 

Copyright 2011 Academia Meca Master - Tècnics Especialistes de Serveis Penitenciaris. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates by hostgator coupon