Cos de mossos d'esquadra

REQUISITS DELS ASPIRANTS :

a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Posseir el títol de graduat/ada en educació secundària, de graduat/ada escolar, formació professional de 1r grau o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior.
Si s'hagués obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació.

c) Haver complert els 18 anys i tenir-ne menys de 35.
d) Tenir una alçada mínima d'1,65 m els homes i 1,60 m les dones.
e) No estar inclòs en cap causa d'exclusió mèdica de les establertes a l'annex 5 de la convocatòria.
f) No haver estat condemnat per cap delicte o, en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel•lats els antecedents penals, i no estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
g) Satisfer la taxa establerta a les bases de la convocatòria
h) Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.
i) Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable.
Els apartats de la a) a la h) han de complir-se el darrer dia del termini de presentació de sol•licituds. El requisit de l'apartat i) s'ha de complir dins del termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits, previst a la base 8.1.1, termini que es farà públic en el moment de publicar la relació de persones convocades al curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Per a policies locals

Tenir els 18 anys d'edat, establert pel nou Estatut de l'Empleat Públic de 2007 i no haver complert els 30. Varia segons CCAA: A Catalunya el límit màxim per  l'accés a la categoria d'AGENT de la Policia Local de Catalunya és  45 anys, sense perjudici que l'entitat local pugui fixar un límit inferior en el Reglament o en la convocatòria corresponent. Estar en possessió dels permisos de conducció A, B i BTP

TASQUES A REALITZAR
Funcions de policia de seguretat ciutadana: Protecció de persones i béns, protecció d’edificis, escortes de personalitats, investigació, patrulles, etc.
Funcions de policia administrativa: Vetllen pel compliment de les lleis, ordres i disposicions de la Generalitat i de l’Estat, inspeccionen activitats sotmeses a ordenació i sobre medi ambient i patrimoni cultural, etc.
Funcions de policia judicial: En unitats dependents funcionalment de jutges, tribunals i ministeri fiscal per a la investigació i descobriment de delictes.
Funcions de policia de trànsit: Segons els acords Estat-Generalitat.
Els seus membres gaudeixen, a efectes legals, de la consideració d’autoritat i han de complir i fer complir la legislació vigent, actuant amb neutralitat política i imparcialitat sense fer cap discriminació per raó de raça, religió, opinió, sexe, llengua, o altres circumstàncies personals o socials.

SOU  APROXIMAT: 2.340 €/mes aprox.

EXERCICISSegons les convocatòries anteriors
SISTEMA SELECTIU : Proves selectives, curs selectiu i període de pràctiques.
A) PRIMERA FASE: PROVES SELECTIVES, OBLIGATÒRIES I ELIMINATÒRIES.
PRIMERA PROVA. Consistirà en la realització dels següents exercicis i proves:
a) Exercici de coneixements: respondre 50 preguntes tipus test en relació amb el temari de la convocatòria, en el termini d'1 hora i 15 minuts. La puntuació d'aquest exercici serà entre 0 i 10 punts.
b) Prova aptitudinal: realització d'una bateria de tests adreçats a avaluar les capacitats intel•lectuals i els processos de raonament de la persona aspirant. La puntuació d'aquesta prova serà entre 0 i 10 punts.
c) Prova de personalitat: orientada a avaluar els trets de la personalitat de la persona aspirant, així com la seva adaptació personal i social. La qualificació d'aquesta prova serà d'apte/a o no apte/a.
Per a la superació d'aquesta primera prova, la persona aspirant haurà d'obtenir un mínim de 5 punts en l'exercici de coneixements, un mínim de 5 punts en la prova aptitudinal i la qualificació d'apte/a en la prova de personalitat.
SEGONA PROVA.

Prova física.
Les persones aspirants hauran de realitzar dos exercicis físics.
Per a la realització de la prova, les persones aspirants hauran de presentar-se amb roba esportiva.
Consistirà en la realització dels següents exercicis físics:
 1. Circuit d’agilitat
 2. Cursa de llançadora (resistència aeròbica)
Qualificació de la prova: Cadascun dels exercicis físics es valorarà d’acord amb el barem que es confeccioni tenint en compte els resultats obtinguts per totes les persones aspirants del mateix sese, agrupades en franges d’edats: de 18 a 24 anys, de 25 a 29 anys i de 30 a 34 anys. Valoració: Cada exercici es puntuarà de 0 a 10 punts. La puntuació final de la prova física de cada aspirant s’obtindrà dividint entre dos la suma total de punts aconseguits en cadascun dels exercicis físics. Per superar aquesta prova la persona aspirant haurà d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

TERCERA PROVA: coneixements de llengua catalana. La prova consta de dues parts:
Primera part: s’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacciód’una carta personal de 150 paraules com a mínim i els coneixements pràctics de llengua mitjançant sis blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de comprensió de llengua catalana relacionats en grau adequat amb les funcions de les places objecte d’aquesta convocatòria.
Segona part: s’hi avaluarà l’expressió oral per mitjà d’una exposició oral i una conversa sobre temes generals d’actualitat.
Aquest exercici tindrà una durada màxima d’1,30 hores per a la primera part i de 10 minuts per a la segona. La qualiicació d’aquest exercici és d’apte/a o no apte/a.Resten exemptes de realitzar aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, abans de l’inici de la prova esmentada, estar en possessió del nivell intermedi de català (B) de la Secretaria de Política Lingüística, superior o equivalent. Així mateix, restaran exemptes de la realització de la prova, les persones aspirants que acreditin documentalment abans de l’inici de la prova esmentada que han participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa administració de la Generalitat en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2010.

Comprovació de les dades Antropomètriques

Es comprovarà en una única crida en un dia i hora determinats que la persona aspirant compleix els requisits mínims d'alçada i d'índex de massa corporal:
a) seran excloses les persones que no reuneixin el requisit de l'alçada establert a la base 2.1.d. (Tenir una alçada mínima d'1,65 els homes i 1,60 m les dones).
b) Seran excloses les persones que tinguin l'índex de massa corporal de Quetelet inferior a 18,5 o superior a 30. En el cas que s'observi un desenvolupament muscular important, s'admetrà un marge de tolerància d'un 5%. L'índex de massa corporal s'estima mitjançant l'índex de Quetelet (pes en kg dividit per l'alçada al quadrat en metres).
En el supòsit que la persona aspirant no compleixi aquests requisits en una primera observació es realitzarà un segona observació per l'equip mèdic responsable per tal de verificar l'alçada i l'índex de massa corporal. Així mateix es realitzarà una nova observació quan el membre del Tribunal Qualificador present a la prova ho determini.
Comprovació de les causes d'exclusió mèdiques

La comprovació per determinar que la persona aspirant no està inclosa en cap de les exclusions mèdiques indicades a la convocatòria, comportarà un reconeixement mèdic. En aquest s'aplicaran les tècniques mèdiques d'ús convencional que es considerin oportunes, una analítica d'orina i les exploracions o proves complementaries que els metges, designats pel tribunal qualificador, creguin oportunes. Cada una de les proves a realitzar es faran en una única crida en els dies i hores que es determinin. Les persones aspirants hauran d'emplenar un qüestionari relatiu al seu estat de salut que se'ls lliurarà el dia del reconeixement mèdic.El fet de no emplenar el qüestionari, així com l'omissió intencionada i/o la falsedat de les dades sol•licitades, comportarà l'exclusió automàtica de la persona aspirant del procés selectiu. Les persones aspirants que tinguin alguna de les causes d'exclusió establertes a l'annex 5 de la convocatòria, quedaran excloses del procés selectiu.                                                                                                                                                                  
QUARTA PROVA: Prova d'adequació psicoprofessional. Consistirà en la realització de les subproves següents:
a) Primera subprova: Proves psicotècniques orientades a avaluar l'adequació de les característiques de la persona aspirant en relació amb les tasques a desenvolupar.Avaluades les proves psicotècniques, el tribunal qualificador fixarà els criteris que determinin quines persones aspirants han de realitzar la segona subprova, i farà publica la llista de les persones aspirants convocades.
b) Segona subprova: entrevista, per contrastar i ampliar el resultat de les proves psicotècniques per determinar l'adequació de la persona aspirant al perfil professional desitjat. La qualificació d'aquesta prova serà apte/a o no apte/a.
B) SEGONA FASE: CURS SELECTIU A L'INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA
Passarà a aquesta fase, segons l'ordre de la puntuació obtinguda en la primera, un nombre de persones aspirants que no podrà ultrapassar  al número d’aspirants  a la convocatòria. Aquesta segona fase consistirà en la superació d'un curs selectiu de formació bàsica policial d'una durada no superior a nou mesos. Durant aquest període les persones aspirants perceben les retribucions bàsiques corresponents al grup C, subgrup C2, i es troben en situació d'alta en el règim general de la Seguretat  Social.

C) TERCERA FASE: PRÀCTIQUES
Passarà a aquesta fase, segons l'ordre de puntuació obtinguda per la suma de les puntuacions de la fase d'oposició i del curs selectiu a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, un nombre de persones aspirants que mai no podrà ultrapassar el número de places, objecte de convocatòria.Les persones aspirants que accedeixin a aquesta fase realitzaran unes pràctiques de caràcter selectiu i obligatori d'un mínim de dotze mesos de durada, dividit en períodes avaluables de tres mesos, de servei efectiu en un lloc de treball que determini la Direcció General de Policia, idoni per a l'obtenció del nivell de professionalització i formació integral de la persona funcionària en pràctiques. La qualificació d'aquesta fase serà d'apte o no apte.

 

TEMARI

 

ÀMBIT A: CONEIXEMENTS DE L’ENTORN.

Tema A.1 Història de Catalunya i de la policia (part I): de la formació de Catalunya al segle XVIII.
1. L’antiguitat a Catalunya.
2. La Catalunya romana.
3. El naixement de Catalunya.
4. La Catalunya feudal (s. XI-XII).
5. L’expansió catalanoaragonesa (s. XIII-XIV).
6. La crisi de la baixa edat mitjana (s. XIV-XV).
7. Les forces de seguretat i la seva història.
8. L’art en l’època medieval: el Romànic i el Gòtic.
9. Catalunya en la monarquia hispànica (s. XVI-XVII).
10. La Guerra de Successió i l’Onze de Setembre.
11. L’origen dels mossos d’esquadra.
12. Les transformacions del segle XVIII.
13. L’art en l’època moderna: el Renaixement, el Barroc i el Neoclassicisme.

Tema A.2  Història de Catalunya i de la policia (part II): la Catalunya contemporània (s. XIX-XX).
1. El segle XIX: la crisi de l’antic règim i la construcció de l’estat liberal.
2. Transformacions policials durant el segle XIX.
3. Catalunya, fàbrica d’Espanya, i l’obrerisme.
4. La restauració borbònica i el catalanisme polític.
5. El primer terç del segle XX (1898-1931).
6. La policia durant les primeres dècades del segle XX.
7. L’art a l’edat contemporània: el romanticisme, el modernisme i el noucentisme.
8. La República i la Guerra Civil.
9. La dictadura franquista.
10. La transició i la recuperació de l’autonomia.
11. La policia i la democràcia.
12. El segle XX: del Noucentisme a la postguerra.

Tema A.3 Àmbit sociolingüístic
1. Història de la llengua.
2. Varietats lingüístiques.
3. Àmbit sociolingüístic i marc legal.
4. Morfosintaxi i ortografia.

Tema A.4 Marc geogràfic de Catalunya i organització territorial.
1. Situació i divisió administrativa.2. El relleu.3. Els climes a Catalunya.
4. La xarxa hidrogràfica.5. La vegetació.6. La població.

Tema A.5 Principals variables de l’estructura de Catalunya.
1. Treball i mercat de treball a Catalunya.
2. L’estat del benestar i els serveis socials.
3. La societat civil i la participació cívica a Catalunya.

Tema A.6 El canvi social (part I): la societat multicultural i la igualtat d’oportunitats dels homes i les dones.
1. Les migracions contemporànies.
2. La immigració a Espanya i Catalunya.
3. Models d’integració i marcs de convivència en la societat multicultural.
4. Les polítiques públiques en matèria d’immigració.
5. Igualtat formal i igualtat material entre homes i dones.
6. Igualtat d’oportunitats i discriminació positiva.
7. Les polítiques públiques en matèria d’igualtat d’oportunitats.

Tema A.7 El canvi social (part II): les noves tecnologies de la informació.
1. La societat del coneixement i les noves tecnologies de la informació.
2. Efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
3. Naixement de la societat de la informació.
4. Innovació i noves formes de comunicació: Internet.
5. Comunicació i control públic: nous espais de seguretat i noves alarmes socials.

 

ÀMBIT B: INSTITUCIONAL.

Tema B.1 L’Estatut d’autonomia de Catalunya.
1. Antecedents històrics i naturalesa jurídica.
2. Contingut i estructura.
3. Els drets, els deures i els principis rectors.
4. Les competències de la Generalitat de Catalunya.
5. Les relacions institucionals de la Generalitat de Catalunya.
6. El finançament.
7. La reforma de l’Estatut.

Tema B.2 Les institucions polítiques de Catalunya
1. La Generalitat com a sistema institucional d’autogovern de Catalunya.
2. El Parlament de Catalunya.
3. El president o presidenta de la Generalitat de Catalunya.
4. El Govern i l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
5. Altres institucions estatutàries.

Tema B.3 El Departament d’Interior
1. Funcions del Departament d’Interior.
2. Òrgans generals del Departament d’Interior.
3. L’àmbit de la seguretat: la Secretaria de Seguretat.
4. La Direcció General de la Policia.

Tema B.4 L’ordenament jurídic de l’Estat.
1. L’ordenament jurídic.2. La Constitució espanyola. 3.La llei.4. Les normes amb rang de llei.
5. El reglament. 6.Els tractats internacionals.

Tema B.5 Els drets humans i els drets constitucionals. Les garanties dels drets.
1. Les declaracions de drets humans.
2. Els drets constitucionals.
3. La titularitat dels drets constitucionals.
4. Els drets constitucionals relacionats amb el procés penal.
5. Els deures constitucionals.
6. Les garanties normatives.
7. Les garanties institucionals: el Defensor del Poble.
8. Les garanties jurisdiccionals.
9. La suspensió dels drets constitucionals.

Tema B.6 Les institucions polítiques de l’Estat.
1. Les Corts Generals.2. El Govern.3. La Corona.
4. Les relacions de confiança entre les Corts Generals i el Govern.
5. Altres institucions de l’Estat.

Tema B.7 Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional
1. Poder judicial i potestat jurisdiccional.
2. El Consell General del Poder Judicial.
3. El Ministeri Fiscal.4. El Tribunal Constitucional.

Tema B.8 L’organització territorial de l’Estat.
1. Els models d’organització territorial.
2. L’Estat autonòmic a la Constitució Espanyola de 1978.
3. Les comunitats autònomes.4. Els municipis.5. Les províncies.
6. Les comarques.7. Les vegueries.

 

Tema B.9 La Unió Europea
1. Origen històric de la Unió Europea.
2. L’ordenament jurídic comunitari: dret comunitari originari i dret derivat.
3. Institucions comunitàries.

 

ÀMBIT C: SEGURETAT I POLICIA.

Tema C.1 Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat.
1. Definició de competència.
2. La competència en matèria de seguretat.

Tema C.2 La coordinació entre administracions i cossos policials que actuen a Catalunya.
1. El concepte de coordinació policial.
2. La coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat.
3. La Llei d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

Tema C.3 El marc legal de la seguretat de l’Estat: forces i cossos de seguretat.
1. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.
2. Principis bàsics d’actuació de les forces i cossos de seguretat.
3. Disposicions estatutàries de les forces i cossos de seguretat.
4. Forces i cossos de seguretat de l’Estat.

Tema C.4 La policia de Catalunya: mossos d’esquadra i policia local.
1. Mossos d’esquadra.2. La policia local de Catalunya.3. La policia de Catalunya: la policia del futur.

Tema C.5 Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.
1. Preàmbul.2. Àmbit territorial d’actuació.3. Funcions.

Tema C.6 La funció policial en matèria de seguretat ciutadana
1. La funció policial.
2. La Direcció General de la Policia.
3. La Subdirecció Operativa de la Policia.
4. Comissaria General de Planificació i Organització.
5. Divisió d’Informació.
6. Divisió d’Afers Interns.

Tema C.7 La funció policial en la investigació de delictes
1. El concepte d’investigació.
2. El marc legal de la investigació.
3. Funcions de les unitats d’investigació.
4. Tècniques i mitjans d’investigació criminal.
5. Tipologia delictiva.
6. La formació en l’àmbit de la investigació criminal.

Tema C.8 La funció policial en seguretat viària i trànsit
1. Normativa bàsica sobre trànsit: el Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març.
2. El Reglament general de circulació.
3. El Reglament general de conductors.
4. El Reglament general de vehicles.
5. El Reglament del procediment sancionador.

Tema C.9 Codi deontològic policial.
1. La deontologia policial.
2. El Codi europeu d’ètica policial.
3. El marc deontològic dels principis bàsics d’actuació.
4. La Carta de Rotterdam. La policia en una societat multiètnica.

Tema C.10 La construcció d’un espai de seguretat, justícia i llibertat: els acords internacionals
1. La cooperació policial internacional: Interpol i Europol.
2. Els acords internacionals en matèria de seguretat. El sistema d’informació Schengen (SIS).

ÀMBIT D: CONEIXEMENT DE L’ENTORN POLÍTIC, ECONÒMIC I SOCIAL

a) Nacional.
b) Internacional.

ESPECÍFIC POLICIA LOCAL

1.El Règim local a Catalunya

2. L’Administració local

3. Les policies locals a Catalunya. Llei 16/91

4. Història , societat i cultura del municipi   -  A desenvolupar els opositors segons el municipi que convoqui.

 

GARANTIES

·       Assistència a classes presencials de temari, psicotècnics i una classe de tècniques d’estudi dirigida a aquesta oposició.

·       Llibres de suport a criteri del centre i del tutor.

·       Actualització davant qualsevol canvi que  hi  pugui haver durant el període de formació.

·       Atenció pesonallitzada, es farà un seguiment continuat del progrés de l’alumne.

·       Realització de test-proves .

·       Informació a l’alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol·licituds.

 

Més informació: DOGC 5815 – 10/02/2011  DEPARTAMENTD’INTERIOR ResolucióINT/305/2011, de 2 de FEBRER de convocatòria de proves selectives per al’ingrés a la categoria de mosso/a del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat(núm. de registre de la convocatòria 46/11).

Copyright 2011 Academia Meca Master - Cos de mossos d'esquadra. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates by hostgator coupon