Cos de bombers

REQUISITS:

 • Nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea.
 • Tenir 16 anys i no superar els 35
 • Posseir el graduat escolar, FP I o equivalent
 • Posseir el permís de conduir C
 • Tenir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpiess del lloc de treball
 • No trobar-se separat del servei per sanció disciplinària a qualsevol Administració Pública, ni estar inhabilitat per al desenvolupament de les funcions públiques

 

TASQUES A REALITZAR

A les persones membres d'aquesta escala els corresponen les funcions operatives en tasques de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments i la responsabilitat d'unitat de nivell bàsic que es determini reglamentàriament.

 

SOU  APROXIMAT:2.283  €/mes aprox.

 

Exercicis PROCÉS SELECTIU  El procés selectiu constarà de quatre fases:
Primera: Fase d’oposició (1)

Segona: Fase de concurs, amb una puntuació màxima de 2,5 punts (no té caràcter eliminatori i només es valorarà el temps de serveis prestats com a bomber de la Generalitat de Catalunya, com a bomber voluntari, com a bomber en qualsevol altra administració pública i com a auxiliar forestal o auxiliar forestal conductor, com laboral amb rellevància operativa en la DGESC i, també, estar en possessió d'un permís de conducció de vehicles de la classe C+E o permisos equivalents).

Tercera: Curs selectiu a l’Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya

Quarta: Període de prova en un parc de bombers.

 

EXERCICIS DE LA FASE D’OPOSICIÓ (1)
Primera prova: d’aptitud i de coneixements. Consta de tres exercicis:
• Primer exercici: Avaluació de l’aptitud: Tests psicotècnics. La valoració serà d’apte/a o no apte/a.
• Segon exercici qüestionari. Qüestionari no superior a 65 preguntes amb respostes alternatives sobre el programa de 19 temes. Temps per a la realització: no superior a 1hora i 30 minuts. La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 10 punts.
• Tercer exercici: català. Consta de dues parts:
o Primera: exercicis lògics de coneixements sintàctics i de comprensió de llengua catalana relacionats amb les funcions pròpies de bomber. Durada màxima de 40 minuts.
o Segona: conversa i situacions comunicatives generals adequades a les funcions de bomber per valorar-ne l'expressió oral. Durada màxima de 20 minuts.
La qualificació d'aquest exercici és d'apte o no apte. Restaran exempts de realitzar aquesta prova els participants que acreditin estar en possessió del nivell intermedi (B) o superior de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.

Segona prova: proves físiques. La qualificació d'aquest prova és de 0 a 10 punts.

Consisteix a realitzar els següents cinc exercicis físics:
o Cursa de llançadora.
o Flexió de braços.
o Tracció general.
o Circuit d'agilitat.
o Exercici aquàtic.

Tercera prova: conducció de vehicles pesants i lleugers. Exercici pràctic que permet avaluar l'habilitat dels aspirants en la conducció de vehicles pesants 4 x 4 i lleugers 4 x 4. La qualificació és de 0 a 10 punts.

Quarta prova: reconeixement mèdic. Els aspirants s'hauran de sotmetre a una revisió mèdica, efectuada pels serveis mèdics indicats pel tribunal, a fi d'acreditar que no pateixen cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que els impedeixi exercir normalment, les funcions de bomber. La qualificació és d'apte o no apte.

Cinquena prova: avaluació psicològica. Proves psicotècniques orientades d'una banda a avaluar l'adequació de les característiques de la persona participant, en relació amb l'exercici de les funcions i de les tasques pròpies de la categoria de bomber/a i d'altra banda a detectar trets psicopatològics o alteracions de la personalitat que dificultin o impossibilitin l'exercici de les funcions de bomber/a. Aquesta prova inclourà una entrevista personal per tal de contrastar l'adequació de la persona participant. La qualificació d'aquesta prova serà d'apte/a o no apte/a.

Sisena prova: Coneixements de llengua castellana. Per a participants que no tinguin la nacionalitat espanyola. La qualificació és d'apte o no apte.

 

TEMARI


Tema 1. Legislació
La Constitució Espanyola. Estructura i contingut general. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Estructura i contingut general. Organització de l'Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.
Tema 2. Legislació
Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya. Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Estructura i contingut general.
Tema 3. Física
Sistema internacional de mesures. Velocitat i acceleració. Força i pes. Acció i reacció. Treball i potència. Principi de conservació de l’energia.
Tema 4. Física del foc
Temperatura i fonts de calor. Propagació de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus de combustió. Classes de foc.
Tema 5. Agents extintors
Agents extintors. Definició. Tipus d'agents extintors: característiques i aplicacions.
Tema 6. Mecànica
Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Màquines eina: tipus i característiques, torns, plans inclinats.
Tema 7. Química
Estats de la matèria i canvis d'estat. Reaccions químiques. Compressió i expansió de gasos. Gasos perfectes. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics. Àcids i bases. Explosió, deflagració, detonació, BLEVE.
Tema 8. Risc Químic
Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició d'intoxicacions. DL50, TLV-TWA; TLV-STEL; TLV-C, IPVS.
Tema 9. Hidràulica
Principis generals. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Cabal, pèrdues de càrrega i efecte Venturi.
Tema 10. Mecànica vehicles
Motors diesel. Motors benzina. Carburació i injecció. Sobrealimentació, tipologies de motors. Principals parts d'un motor. Potència i parell motor.
Tema 11. Prevenció i protecció contra incendis
Protecció activa en els edificis: extintors, BIES (boca d'incendis equipada), hidrants, columnes seques, ruixadors, detectors automàtics d'incendis i exutoris de fums. Protecció passiva en els edificis: compartimentació i sectors d'incendi. La ignifugació: concepte i aplicacions bàsiques. Comportament al foc dels elements estructurals i els materials: diferència entre reacció i resistència al foc.
Tema 12. Atenció sanitària
Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació cardiorespiratòria. Hemorràgies i xoc. Mobilització i immobilització de pacients traumàtics.
Tema 13. Construcció
Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerats i mescles. El ferro i l'acer laminat. La fusta. Els plàstics.
Tema 14. Construcció
Accions i reaccions en una construcció. Tipus d'esforços. Fonaments: tipus i aplicacions. Estructures: tipus i aplicacions. Tancaments i façanes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions.
Tema 15. Electricitat
Magnituds elèctriques. Estacions de transformació. Conductors i línies elèctriques. Instal·lacions interiors domèstiques. Quadres de comandament. Dispositius de protecció. Electricitat estàtica.
Tema 16. Cartografia
Lectura i interpretació de mapes. Ús, funcionament i càlcul de les escales. Simbologia i toponímia. Les corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Triangulació i càlcul de distàncies. Sistemes GPS.
Tema 17. Geografia física
Les serralades. Els rius. Les valls. Embassaments i llacs. Vegetació i territori. Agricultura i territori. Els boscos en l'arc mediterrani.
Tema 18. Coneixement del territori català
Comarques i municipis. Els rius i les serralades. Principals eixos de comunicació. Principals nuclis de producció industrial. La producció agrícola. Nuclis de població en zones forestals.
Tema 19. Meteorologia
Règims pluviomètrics a Catalunya. Règim dels vents. Temperatures. Períodes de retorn dels aiguats. La pressió atmosfèrica.

 

GARANTIES

 • Assistència a classes presencials
 • Realització d’una classe de tècniques d’estudi específica per opositors.
 • Textos revisats i atualitzats.Llibres de suport a criteri del centre i del tutor.
 • Actualització davant qualsevol canvi que  hi  pugui haver durant el període de formació.
 • Atenció pesonallitzada, es farà un seguiment continuat del progrés de l’alumne.
 • Realització de test-proves i preparació de casos pràctics.
 • Informació a l’alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol:licituds. NO TRAMITACIÓ.
Copyright 2011 Academia Meca Master - Cos de bombers. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates by hostgator coupon