Auxiliars administratius

 

REQUISITS GENERALS

Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què s'apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.

• Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l'edat de la jubilació forçosa.

• No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions.

• No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques.

• Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, ESO, FP 1 o equivalent.

• No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l'Administració Pública.

TASQUES A REALITZAR

Correspon als funcionaris pertanyents a l´indicat cos i escala exercir tasques de caràcter auxiliar en matèries administratives, de gestió, inspecció i control no atribuïdes específicament a altres cossos o escales i també les de mecanografia i despatx de correspondència, de transcripció i còpia literal de documents, d´arxius, de fitxers i de classificació de documents, de manipulació bàsica de màquines i d´equips d´oficina, de registre i similars

 

CONDICIONS LABORALS

Entre 16.293,72 i 18.245,00 euros bruts anuals

 

EXERCICIS

Segon la convocatoria anterior la fase d'oposició està constituïda per les proves i exercicis que s'indiquen a continuació:
a) Primera prova.
Consta dels dos exercicis següents:

-  Primer exercici: competències professionals. De caràcter obligatori i no eliminatori.
Consisteix en respondre un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d'adequació dels aspirants al perfil professional, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l'escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d'administració de la Generalitat.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 45 minuts. La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 5 punts.

-  Segon exercici: coneixements. De caràcter obligatori i eliminatori.
Consta de dues parts:

Primera: consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes més 5 de reserva, amb quatre respostes alternatives de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari.
Les 50 preguntes més 5 de reserva objecte de la primera part de l'exercici es distribuiran de la manera següent:

-  Primer bloc: 20 preguntes referides als epígrafs del programa I. Dret constitucional. Organització política i administrativa de l'Estat.; II. L'organització política i institucional de Catalunya. Formes de govern i d'administració. i III. La Unió Europea. (Temes 1 a 15).

-  Segon bloc: 30 preguntes i 5 de reserva referides als epígrafs del programa IV. L'Administració pública. El dret administratiu.; V. La funció Pública. i VI. Sistemes d'informació. (Temes 16 a 31).
Els aspirants que participin pel torn de promoció interna únicament hauran de respondre les 30 preguntes del segon bloc i les 3 primeres preguntes de reserva.
Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta per part dels aspirants no seran tingudes en compte i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d'una resposta encertada.
En cas que s'acordés l'anul•lació d'alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d'una s'inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva i així successivament.
El tribunal fixarà el temps per realitzar la primera part de l'exercici, que no podrà ser superior a 1 hora. La qualificació de la primera part de l'exercici és de 0 a 5 punts. La puntuació mínima per superar-la és de 2,5 punts.

Segona: consisteix a resoldre una sèrie de 10 supòsits pràctics breus amb 4 respostes alternatives, de les quals només una és correcta, d'aplicació dels coneixements i funcions a desenvolupar pròpies de l'escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d'administració de la Generalitat.
El tribunal fixarà el temps per realitzar la segona part de l'exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts. La qualificació de la segona part de l'exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per a superar-la és de 5 punts.
Per aprovar aquest exercici s'haurà d'obtenir la puntuació mínima establerta en cada part i una puntuació global de 7,5 punts.
En el torn lliure, en el supòsit que hi hagi més de 2.665 aspirants (2,5 aspirants per plaça convocada) amb una puntuació global igual o superior a 7,5 punts, la puntuació mínima per aprovar l'exercici serà l'obtinguda per l'aspirant situat per ordre de puntuació en el número 2.665. En cas d'empat en la puntuació mínima fixada per aquest procediment, el nombre d'aspirants aprovats d'aquest exercici podrà ser superior a 2.665, atès que s'inclouran com a aprovats tots aquells que hagin obtingut la puntuació final fixada com a nota de tall.
La qualificació de la prova es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en tots dos exercicis.

b) Segona prova. Ofimàtica pràctica.
De caràcter obligatori i eliminatori.
Comprendrà 2 parts de caràcter pràctic consistents en l'elaboració d'un document i en l'aplicació de les funcionalitats dels programes Microsoft Word 2003 o OpenOffice-Writer 2.2 (a elecció de l'aspirant), Microsoft Excel 2003 o OpenOffice-Calc 2.2 (a elecció de l'aspirant) així com de les bàsiques del sistema operatiu Windows.

-  Primera part: document.
Consistirà a elaborar un document, d'acord amb les instruccions donades pel tribunal utilitzant el processador de textos Microsoft Word 2003 o OpenOffice-Writer 2.2 (a elecció de l'aspirant).
En aquesta part s'avaluarà la capacitat de l'aspirant per a la composició, modificació i correcció de documents escrits.

-  Segona part: sistema operatiu, tractament de textos i full de càlcul.
Sistema operatiu.
Consistirà en l'aplicació pràctica dels coneixements relatius a les funcions i utilitats del sistema operatiu Windows que es descriuen a la convocatòria.
Processament de textos.
Consistirà en l'elaboració d'un document a partir d'un altre que serà facilitat a l'aspirant, acompanyat de les instruccions de realització corresponents, utilitzant el processador de textos Microsoft Word 2003 o OpenOffice-Writer 2.2 (a elecció de l'aspirant). En aquesta part es valorarà el coneixement i l'ús de les funcions i utilitats que es descriuen a la convocatòria.
Full de càlcul.
Consistirà en el tractament d'un full de càlcul d'acord amb les instruccions facilitades pel tribunal qualificador utilitzant el full de càlcul Microsoft Excel 2003 o OpenOffice-Calc 2.2 (a elecció de l'aspirant). En aquesta part es valorarà la capacitat dels aspirants per tractar un full de càlcul utilitzant el mencionat programa, així com el coneixement de les funcions i utilitats que es descriuen a la convocatòria.
Per a la celebració d'aquesta prova, a criteri del tribunal qualificador, es realitzaran torns successius amb grups d'aspirants en el mateix o diferent dia als efectes d'examinar-los, en el cas que el nombre d'aquests ho aconselli. Els exercicis a realitzar seran, en tot cas, diferents per a cada grup i el tribunal qualificador vetllarà perquè tinguin un nivell similar de dificultat i, en aquest sentit, cadascun dels exercicis haurà de referir-se al mateix nombre de funcions o utilitats descrites.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest a prova, que no podrà ser superior a 1 hora.
La qualificació d'aquesta prova és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per a superar-la és de 5 punts.

c) Tercera prova. Coneixements de llengua catalana i castellana.
Consta de dos exercicis:

-  Primer exercici: coneixements de llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori pels aspirants que no estiguin exempts.
Consisteix a realitzar davant membres del tribunal i, si s'escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, un exercici de coneixements de llengua catalana que consta de dues parts.
Primera: s'hi avaluaran el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text de 200 paraules com a mínim; de la comprensió lectora, per mitjà de la lectura i preguntes sobre un text escrit; de la gramàtica i el vocabulari mitjançant exercicis d'avaluació del coneixement de l'ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.
Segona: s'hi avaluarà l'expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i d'una conversa i/o exposició sobre temes generals d'actualitat.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts per a la primera part i 30 minuts per a la segona.
La qualificació de l'exercici és d'apte o no apte.

-  Segon exercici: coneixements de llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.
Les llistes definitives d'aspirants exempts de realitzar l'exercici de coneixements de llengua catalana i, si s'escau, de llengua castellana es faran públiques al mateix temps que les qualificacions de la segona prova.

FASE DE CONCURS
En la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, i en relació amb els aspirants del torn lliure, es valoren els serveis efectius prestats al grup D de titulació, desenvolupant funcions pròpies de l'escala auxiliar administrativa, a raó de 0,15 punts per mes treballat, fins a un màxim d'11 punts i pel Títol de tècnic en gestió administrativa o qualsevol dels declarats equivalents a aquest, segons consta a l'annex 4 de la convocatòria 3,8 punts, és a dir, el 33% de la puntuació global de tot el procés selectiu. A aquests efectes, es computarà un mes com a 30 dies naturals.

 


Temari de l’escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d’administració
DOGC de 07/07/2008


1. DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA


Tema 1
Constitució. Drets i garanties constitucionals
Constitució espanyola: principis. Drets fonamentals i llibertats públiques. Garanties constitucionals.
Tema 2
Institucions estatals i organització territorial de l’Estat
El cap d’Estat. Les Corts Generals: el Congrés i el Senat. El Govern. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Poble. Organització territorial de l’Estat: les comunitats autònomes i les entitals locals.
Tema 3
L’Estatut d’autonomia de Catalunya
Estatut d’autonomia de Catalunya: concepte, contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia.
Tema 4
Institucions de la Generalitat de Catalunya
Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

2. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL DRET ADMINISTRATIU

Tema 5  Administració pública i ciutadania
Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i la ciutadana com a titular de drets davant l’Administració. Drets lingüístics. Accés a arxius i registres.
Tema 6 Organització de l’Administració de la Generalitat. Principis de l’organització administrativa
Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. Tipus d’òrgans. L’Administració institucional o instrumental. L’organització administrativa. La competència administrativa: concepte i alteracions.
Tema 7 L’acte administratiu
L’acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eicàcia de l’acte administratiu: notiicació i publicació. El silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul•lables.
Tema 8  El procediment administratiu
Procediment administratiu. Fases. Terminis. Col•laboració i compareixença dels ciutadans i ciutadanes.
Tema 9 Revisió dels actes administratius i responsabilitat de l’Administració
Revisió dels actes administratius. Revisió d’oici. Recursos administratius: concepte i classes. Recurs contenciós administratiu: concepte. Responsabilitat de les administracions públiques.
Tema 10 Els contractes del sector públic
Els contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. La contractació electrònica. L’òrgan de contractació a l’Administració de la Generalitat. Requisits per contractar amb el sector públic.
Tema 11 Procediment de la contractació administrativa
L’expedient de contractació: tramitació ordinària i abreujada. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. La publicitat. Les garanties. Els procediments de selecció del contractista. L’adjudicació del contracte.
Tema 12 Gestió del patrimoni de la Generalitat. L’activitat administrativa de foment El patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Gestió del patrimoni. Formes de l’activitat de l’administració pública. L’activitat de foment.

3. GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS


Tema 13  Estructura i ordenació de l’ocupació pública
Personal al servei de les administracions públiques. Funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Estructura de la funció pública: plantilla de personal. Relació de llocs de treball. Registre General de Personal.
Tema 14 Accés a l’ocupació pública, mobilitat i carrera professional
Oferta pública d’ocupació. Selecció de personal. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Formació i perfeccionament del personal.
Tema 15 Drets i deures del personal al servei de l’Administració de la Generalitat
Retribucions i nòmines. Vacances, llicències i permisos. Mesures de conciliación de la vida personal, laboral i familiar. Mesures d’igualtat d’oportunitat per raó de gènere. Prevenció de riscos laborals a les administracions públiques. Situacions administratives, incompatibilitats i responsabilitat i règim disciplinari.
Tema 16 Règim del personal laboral de l’Administració de la Generalitat
Normativa laboral. Convenis col•lectius: conveni col•lectiu únic del personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Contracte de treball.

4. GESTIÓ ECONOMICOFINANCERA

Tema 17 La comptabilitat pública. La funció econòmica de la Generalitat de Catalunya
La comptabilitat pública. Conceptes generals. Les administracions públiques com a subjectes de la comptabilitat pública. Elements de la comptabilitat pública. Els àmbits de la funció econòmica de la Generalitat de Catalunya.
Tema 18 El pressupost de la Generalitat de Catalunya
El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost. El cicle pressupostari.
Tema 19 El pressupost per programes
El pressupost per programes: concepte i característiques. L’estructura dels programes pressupostaris: diagnòstic de la situació, missió, objectius i indicadors. El pressupost orientat a resultats.
Tema 20 L’execució del pressupost, modiicacions i control pressupostari
Execució del pressupost. Execució de l’estat de despeses. Execució de l’estat d’ingressos. Documents comptables i pressupostaris. Els crèdits pressupostaris I les modiicacions. El control pressupostari.

5. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL

Tema 21 Les administracions públiques i la societat de la informació. Protecció de dades de caràcter personal.
Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica a Catalunya. La informàtica com a eina de suport en els processos administratius. Protecció de dades de caràcter personal.
Tema 22 Organització i qualitat
Organització, mètode de treball i els circuits administratius. Els serveis d’informació administrativa. Cartes de serveis. La qualitat a l’Administració pública.
Tema 23 Atenció al ciutadà i a la ciutadana
Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions.
Tema 24
Tractament i gestió de la documentació
Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxivament de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certiicació digital i signatura electrònica.
Tema 25
Els documents administratius
Redacció de documents administratius i tipologia de documents.

 

GARANTIES

·       Assitència a classes presencials

·       Textos revisats i atualitzats.Llibres de suport a criteri del centre i del tutor.

·       Actualització davant qualsevol canvi que  hi  pugui haver durant el període de formació.

·       Atenció pesonallitzada, es farà un seguiment continuat del progrés de l’alumne.

·       Realització de test-proves i preparació de casos pràctics.

·       Informació a l’alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol:licituds.

 

 

Copyright 2011 Academia Meca Master - Cos d'auxiliars administratius. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates by hostgator coupon