Cos d'agents rurals

 

REQUISITS DE L'ALUMNE

  • Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què s'apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.
  • Haver complert els 18 anys i, normalment, no haver superat l'edat de la jubilació forçosa.
  • No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions.
  • Posseir el permís de conduir de la classe B, a què fa referència l'article 5.1 del Reial decret 772/1997, de 30 de maig.
  • No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques.
  • Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, ESO, FP 1 o equivalent.
  • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l'Administració Pública.

TASQUES A REALITZAR:

Les funcions que corresponen als funcionaris de la categoria d’agent auxiliar del Cos d’Agents Rurals són les de vigilància, inspecció i col•laboració en la gestió de les matèries d’espais naturals protegits, tant terrestres com marítims, reserves de caça i pesca, lluita contra les pràctiques furtives, prevenció, vigilància, detecció i investigació d’incendis forestals, patrimoni forestal, forests declarades d’utilitat pública, camins ramaders, flora i fauna silvestres, recursos forestals, cinegètics, piscícoles i marins protegits, protecció dels animals, activitats extractives, impactes ambientals, accés al medi natural, i la resta de tasques d’execució definides al capítol II de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d’Agents Rurals, així com totes aquelles encomanades per reglament a l’àmbit del seguiment i compliment de la legislació sobre medi ambient.

SOU APROXIMAT:

1767,23 €/ mensuals bruts

EXERCICIS:

Mèrits: BTP 2 punts, Nivell C català 1 punt i 3 punts a qui hagi aprovat una de les dues darreres oposicions (o les dues) i no hagi obtingut plaça.
Segons la convocatòria anterior el procediment de selecció dels aspirants és el de concurs oposició.


Primera fase:

oposició
PRIMERA PROVA: De caràcter obligatori i eliminatori. Es realitzarà en tres subproves:
Perfil professional Consisteix a respondre un test psicotècnic per avaluar l’adequació de les característiques de l’aspirant en relació amb les tasques a desenvolupar en el lloc de treball..

Qüestionari:Consisteix a respondre un test de 100 preguntes amb 4 respostes alternatives.
El temps per fer l’exercici no serà superior a 1 hora i 40 minuts. La qualificació serà de 0 a 10 punts i la puntuació mínima per superar-lo serà de 5 punts.
Supòsits pràctics
Consisteix a resoldre dos supòsits pràctics a escollir entre tres proposats.
El temps per fer l’exercici no serà superior a 2 hores. La qualificació de l’exercici serà de 0 a 20 punts. La puntuació mínima per superar l’exercici és de 10 punts.

SEGONA  PROVA
Coneixements de llengua catalana
De caràcter obligatori i eliminatori pels aspirants que no hagin acreditat la seva exempció.
Primera part: exercici escrit on s’avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana mitjançant sis blocs de preguntes sobre aspectes ortogràfics, gramaticals i lèxics.
Segona part: exercici oral on s’avaluarà l’expressió mitjançant una lectura breu en veu alta i una conversa sobre temes generals. La qualificació de la prova és d’apte o no apte.


Resten exemptes d’aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment estar en possessió del nivell intermedi de català (B) de la secretaria de Política Lingüística, o superior o equivalent.
TERCERA PROVA

Personalitat Consisteix a resoldre una sèrie de qüestions orientades a avaluar els trets de la personalitat de l’aspirant, així com la seva adaptació personal i social.
Consta de dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori, amb una puntuació màxima de 30 punts.

QUARTA PROVA:

 Consta de cinc exercicis físics, tracció general, flexió de braços, cursa llançadora, circuit d’agilitat i natació.
La qualificació de la prova serà de 0 a 10 punts i s’obtindrà dividint entre cinc la suma de les puntuacions dels cinc exercicis, sempre que s’hagi obtingut, com a mínim, 4 punts a cada exercici físic.

 

CINQUENA  PROVA:

 Prova de coneixements de llengua castellana:de caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no hagin acreditat la seva exempció, d’acord amb les bases.


PUNTUACIÓ DE LA FASE D’OPOSICIÓ Es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en la primera i la tercera prova.
Fase de concurs:
no té caràcter eliminatori i es valoraran únicament els mèrits següents:

  • Experiència professional (relacionada amb les funcions de las places convocades) a l’administració pública.
  • Estar en possessió del permís de conduir de la classe BTP o B2.
  • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català (C) o superior.


Una vegada finalitzada la fase de cjoncurs-oposició, els aspirants amb millor puntuació, hauran de sotmetre’s a la comprovació de les causes d’exclusió mèdiques. Y finalment realitzaran el curs selectiu de 200 hores lectives.

 TEMARI DEL CURS DOGC 15/12/2008

Part general del temari

Tema 1
La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional.
Tema 2
L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Contingut del títol preliminar. Tipologia de les competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, concurrents i executives.
Tema 3
Institucions de la Generalitat de Catalunya. El Parlament. El president. El Govern. El síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.
Tema 4
L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments de la Generalitat. Els organismes autònoms. Les empreses públiques.
Tema 5
Configuració de la Unió Europea. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. Les directives. Els fonaments de la Comunitat Europea. Les llibertats bàsiques comunitàries.
Tema 6
L'Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. L'acte administratiu: concepte. El procediment administratiu: concepte i principis generals.
Tema 7
La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu.
Tema 8
La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. Les responsabilitats de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.
Tema 9
El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació.
Tema 10
Drets i deures dels funcionaris públics. Situacions administratives. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Els sistemes de retribució dels empleats públics. La Seguretat Social del personal al servei de les administracions públiques: règim general.


Part específica del temari

Tema 11
La protecció constitucional del medi ambient. Distribució constitucional i estatutària de competències. El Departament de Medi Ambient i Habitatge: competències i estructura. Les empreses públiques adscrites al Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Tema 12
El cos d'Agents Rurals: funcions, estructura i organització. Els seus drets, deures i règim disciplinari. Normativa reguladora.
Tema 13
El procediment administratiu sancionador: principis, incoació, tramitació i resolució. Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, relatius a la protecció de la flora i fauna, i els incendis forestals.
Tema 14
Normativa forestal estatal i autonòmica: estructura i contingut. Forests públiques i forests privades. Els plans tècnics de gestió forestal.
Tema 15
Aprofitaments forestals. Normativa catalana respecte al sector tofoner, la recollida i comercialització de la pinya del pi pinyer, l'obtenció del suro i del pelagrí i els aprofitaments forestals per a ús domèstic. Regulació del verd nadalenc, del comerç d'arbres de Nadal i del desarrelament d'arbres i arbustos. L'activitat apícola a Catalunya: normativa catalana sobre aquest sector.
Tema 16
Preservació de la flora protegida. Espècies protegides: normativa catalana. Arbres d'interès local i comarcal i monumentals.
Tema 17
Mesures de prevenció d'incendis forestals. Normativa catalana sobre aquesta matèria. El Pla d'emergències per a incendis forestals a Catalunya: estructura i organització. Els grups d'actuació.
Tema 18
Els voluntaris forestals del medi natural i la seva normativa. Les agrupacions de defensa forestal: constitució i regulació.
Tema 19
Els espais naturals protegits. Normativa estatal i autonòmica sobre els espais naturals. Espais naturals de protecció especial: figures existents. El PEIN: normativa de declaració. Activitats fotogràfiques, científiques i esportives.
Tema 20
Regulació sobre l'accés motoritzat al medi natural.
Tema 21
Normativa catalana reguladora de les activitats extractives i del procediment d'avaluació d'impacte ambiental. La Llei d'intervenció integral de l'Administració ambiental.
Tema 22
La Llei de residus de Catalunya.
Tema 23
Legislació bàsica en matèria d'aigües.
Tema 24
L'activitat piscícola a Catalunya. Normativa sobre aquest sector. Regulació sobre la pesca esportiva a les aigües continentals a Catalunya. Zones de pesca: definició i distribució a Catalunya. Senyalització de les aigües continentals. Espècies piscícoles.
Tema 25
L'activitat cinegètica a Catalunya. Normativa sobre aquest sector. Àrees de caça: definició i distribució a Catalunya. Reserves nacionals de caça, zones de caça controlada, àrees privades i locals de caça, zones de seguretat i refugis de fauna salvatge. Senyalització de les àrees de caça. Espècies cinegètiques.
Tema 26
El Reglament d'armes: tipus d'armes i llicències. Tinença i ús d'armes. Guies de tinença.
Tema 27
Fauna protegida. Regulació sobre la protecció dels animals a Catalunya: estructura i contingut. Establiments de venda d'animals i nuclis zoològics. Regulació de la fauna exòtica i autòctona. Centres de recuperació de fauna.
Tema 28
Geografia física de Catalunya. Característiques dels principals ecosistemes de Catalunya. Divisió comarcal de Catalunya


GARANTIES
•  Assistència  a classes presencials. Una classe de tècniques d’estudi dirigida a alumnes opositors.
• Textos revisats i actualitzats. Llibres  de suport  a criteri del centre i del tutor.
• Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.
• Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l'alumne en el temari i els tests psicotècnics.
• Realització de test -proves i preparació de casos pràctics.
• Informació a l'alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol•licituds.

Copyright 2011 Academia Meca Master - Cos d'agents rurals. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates by hostgator coupon